Avlopp

Avfallsvattnet från Kirjala vattenandelslag leds till Pargas stads nätverk, sannolikt till pumpstationen söder om Kårkulla. Reningsresultatet förbättras då avfallsvattnet behandlas  centralt i stora enheter. Avloppsnätverket är en viktig miljöåtgärd med tanke på vattenskyddet.

Avfallsvattnet avlägsnas till hundra procent från området genom nätverket . Samtidigt fyller man de krav som ställs på fastigheterna. Ett gemensamt nätverk är en bestående lösning jämfört med fastigheternas egna reningsanordningar. De egna systemens livslängd kan vara 10 – 15 år. De som nyligen har investerat i ett nytt system kan endast ta en reservering. Senare kan man ansluta sig till avfallsnätverket genom att låta installera en pump på gården. Nätverket fungerar med tryck på vattenandelslagets hela område. Det är ett likartat system som vattennätverket har. Systemet är slutet och avfallsvattnet leds till Pargas stads nätverk. Avfallsrören installeras förmånligt i samma fåra som vattenledningen och det eventuella optiska fiberröret.

Fastigheternas trycksystem för avfallsvatten är i glesbygderna den mest använda tekniken. Trycket gör det möjligt att dra linjerna längs markformationerna. Hinder som stenar, berg och gårdar kan man kringgå. Vid behov kan linjerna dras på en lägre nivå eller dras t.o.m. på markytan. Då använder man sig av en så kallad köldlåda. Linjedragningen planeras så att linjerna blir så korta som möjliga, men dock så, att man kringgår besvärliga terrängformationer. Mest förmånligt är det att bygga en vattenförsörjningslinje längs en åker och så att man inte behöver bygga om täckdiken speciellt mycket. Vägkanter lönar det sig också att utnyttja. Dyrast är det att bygga i en bergsterräng men det lyckas dock med hjälp av ovan nämnda LPS-köldlådor.

Då man bygger trycksystem för avfallsvatten installerar man en pumpstation till fastigheten.
Vattenpumpens elförbrukning för en fyra personers familj är 10 – 20 euro i året. Det finns olika typers pumpar för olika behov: för en fastighet, för flera fastigheter och för egnahemshus. Dessutom finns det en låg modell för bergiga områden med dubbelskal, isolering och en elektrisk kabel för uppvärmning.

De pumpstationer som installeras på fastigheternas gårdar har en s.k. bakslagsventil samt trycksensorer som startar och stoppar systemet. Fastigheternas pumpar malar  avloppsvattnets fasta beståndsdelar till små partiklar på fem millimeter, vilket gör att avloppsvattnet liknar träckvatten. Avloppet som far från fastigheten framåt har en diameter på 40 millimeter, vilket gör att avloppsvattnet stannar bara en kort stund i tomtavloppet eller överhuvudtaget i systemet. Trycksystemets avloppsdiameter ökar i förhållande till fastigheternas antal.

LPS-trycksystemet är ett förmånligt sätt att lösa fastigheternas avfallsproblem. Kostnaderna hålls låga då linjernas planering och installering sker enkelt och snabbt. Systemet gör det möjligt att utnyttja den mest framkomliga terrängen.

Enligt de uppdaterade förordningarna har fastighetsägaren tid till slutet av oktober 2019 att förnya sitt avloppssystem. Detta gäller fastigheter som befinner sig på grundvattenområden eller högst hundra meter från stranden. För andra fastigheter träder förordningarna i kraft omedelbart och avloppsrenoveringen bör göras i samband med renoverings- och förändringsarbeten. Tidtabellen får ägaren dock bestämma själv. Märk väl att fastighetsägaren svarar alltid för avloppssystemet.

Även om lagen inte förpliktar dig att göra avloppsrenovering just nu så bör man komma ihåg att ett fungerande och säkert avloppssystem förbättrar det vardagliga livet. Ägaren drar också nytta av ett lagenligt system då man säljer fastigheten. Varje fastighetsägare bör vara medveten om att fastigheten bör redan nu ha en avloppsredogörelse med andra ord bör systemet vara dokumenterat. Avloppsvattnet innehåller skadliga ämnen för grundvattnet. Dessa ämnen kan störa vattendragens ekologiska balans. Bakterier och virus som sprider sig med avloppsvattnen kan leva länge och sprida sjukdomar i omgivningen.

Då avloppsrenoveringen görs koncentrerat av ett vattenandelslag kan man bygga vattenledningar
och dra ljuskablar samtidigt. Andelslagen kan dessutom avdra moms-avgiften från sina inköp.