Aktuellt

created by dji camera

12.10.2021

KirVas planer för framtiden

KirVas styrelse har beslutat att inleda planeringen av fas 1. Denna utbyggnad av andelslaget i etapper godkändes på sommarens andelslagsmöte. Vi går vidare på så sätt, att vi skickar till alla invånare inom fas 1-området ett brev, i vilket vi informerar hur projektet fortskrider och om kostnaderna för det. Vi borde få några medlemmar till inom området för att få anslutningsavgiften billigare.

Med Trollgärda vattenandelslag kom vi inte överens om ett avtal som skulle varit acceptabelt för bägge parter. Därför fortsätter vi som skilda andelslag.

Beträffande påbörjandet av fas 1, kommer vi att ordna ett extraordinärt andelslags-

möte, där vi behandlar en mer specifik prislista och delbetalningsalternativen, samt andra ärenden som anknyter sig till projektet. Alternativen är fullständig anslutning (vatten och avlopp), endast vatten, endast avlopp, samt reservation för fullständig anslutning.

Som bilaga en karta där fas 1-området är utmärkt. Faserna 2 och 3 är ännu utmärkta som potentiella faser. Om medlemsantalet stiger på båda områdena, kan allt byggas ut på samma gång.

Hälsningar

KirVas styrelse/ Keijo Grönroos

23.7.2021

Reglerna har uppdaterats och sammansättningen av den nya styrelsen har uppdaterats. Dessa har beslutats på årsmötet.

1.12.2020

Titta på KirVa info nr. 10

1.12.2020

Medlemmar på kartan.

Redan 50 medlemmar, de sista fem medlemmarna är markerade med rött

1.11.2020

Titta på KirVa info nr. 9

13.10.2020

Funderingar från Nederkirjalas stränder….

Hej alla KirVaiter, jag fick möjligheten att  en höstlig onsdag den 30.09 sätta mig ner tillsammans med represententerna för Kirjala Vattenandelslags ledningsgrupp d.v.s Keijo, Rainer och Ilkka. Vi arbetade  tre timmar effektivt och i god anda och jag fick en bra uppfattning om hur KirVa projektet framskrider för tillfället. Framför allt var jag övertygad om och tagen av den väldiga arbetsinsats som nämnda personer, samt personerna i styrelseverksamheten hade utfört för den gemensamma saken. Men låt oss återkomma till varför vi överhuvudtaget satte oss vid samma bord.

Vi hade länge sökt ett sommarställe, kanske även med tanke på ett framtida hem i skärgårdsområdet, men samtidigt nära Åbo.Vad gällde platsen var kriterierna de traditionella – bilväg fram, plan tomt med egen strand och kvällssol. Efter att ha sökt en tid,   bestämde vi oss för i familjen, för ca ett år sedan på hösten, att i Nederkirjala fanns vårt smultronställe och ganska snabbt hade vi nycklarna i handen och tårna i strandskvalpet. Kirjalaöns läge är ypperligt, nära till allting, men ändå långt från stadens larm. Därtill erbjuder ön fantastiska möjligheter till mångsidigt tidsfördriv och friluftsliv genom sin natur och havsmiljö.

Hösten och vintern byggde vi om gården och renoverade husen. På våren gjorde vi en omfattande reparation av stranden och bryggan. Tanken på rent vatten och hantering av avloppsvatten fanns hela tiden i bakgrunden. På vårt sommarställe finns två brunnar, en traditionell ringbrunn vilken kan utnyttjas till bevattning av blommor och en borrbrunn vars vatten duger till tvättning. Ingendera brunn ger drickbart vatten och utedasset ombesörjer det sanitära. Verkar inte det här ganska vanligt för mången sommarboende?

Efter att ha funderat på olika alternativ, beslöt vi oss för att ansluta oss till KirVa redan förra hösten emedan våra tankar inte enbart är här i nuet, utan vi tänker på helheten och i längre tidsperspektiv. I dag ett sommarställe – i framtiden ett hem.

Varför jag aktiverat mig först nu, beror på att jag nu upplever KirVa som någonting värdefullt. Värdefullt för min familj, men ännu värdefullare för hela Kirjalaön och dess invånare.

KirVa som projekt har en enorm inverkan på hela bebyggelsen, oberoende av om du är fastboende eller sommargäst. Jag kommer själv från en släkt med skärgårdsbakgrund och företagsamhet har varit en del av familjens liv. Jag upplever att jag måste ge en del av mig till projektet, så när jag i framtiden sitter vid stranden kan jag uppleva att projektet bidragit till en bättre livsmiljö, ökad fritid, men framför allt till en förhöjd livskvalitet.

Det här var ungefär orsakerna till att vi satte oss tillsammans och diskuterade olika möjligheter, ovända kort och olika synvinklar för en gemensam sak. Utan att förringa styrelsen eller arbetsgruppernas insatser, kan det ibland vara nyttigt med utomstående hjälp för att upptäcka saker som man inte noterat. Detta var en synpunkt som  jag ville ge ledningsgruppen. Vi gick i praktiken igenom hela projektet, dess bevarande, medlemsanskaffningen, marknadsföringen och många andra saker som redan tidigare skötts fint, men nu var tanken att optimera allt. Att få fram viktig kunskap som stöd till besluten. Vi fick till stånd många konkreta åtgärder, som i framtiden kommer att synas här på KirVas nätsidor, i postningar till medlemmarna och på utetavlorna.

För min egen del så tror jag starkt på det här projektet och mötet styrkte ytterligare min uppfattning om att projektet är en strålande idé för Kirjalaborna. Därför vill jag utmana alla som är med i KirVa att bistå med en egen insats. Dela era erfarenheter och historia med oss så får vi våra röster hörda. Ni, som ännu tvekar att ansluta er, anslut er nu till KirVa för en modern samhällsteknik och för ett gemensamt arv för oss och för kommande generationer. Låt oss med gemensam insats göra Kirjalaön till en ännu bättre och mer lockande plats  att leva och bo på – nu och i morgon !

Trevlig höst och hoppas vi hålls friska!

Roni Aaltonen, Nederkirjala

Dela din historia med oss info@kirva.fi eller www.kirva.fi/ota-yhteytta

Bli medlem i KirVa www.kirva.fi/jasenhakemus

14.9.2020

Hej till er alla

KirVa höll sitt andra årsmöte fredagen 11.9.2020. Närvarande var elva medlemmar, några anmälda kunde inte delta.

Vi behandlade årsmötets ordinära frågor och efter årsmötet diskuterade vi KirVas läge och framtid.

Vi valde också en ny styrelse som höll sitt konstituerande möte efter tillställningen.

Den nya styrelsens sammansättning är följande:

Keijo Grönroos                           ordförande

Rainer Jansson                           vice ordförande

Ari Laaja                                      medlem, kassör och medlemsansvarig

Birgit Karlsson                            medlem (ny)

Jukka Heinonen                          suppleant, sekreterare

Ilkka Artimo                                suppleant

Per-Erik Lindström                    suppleant

KirVa / Keijo Grönroos

31.8.2020

KirVas och Pargas stads info- och diskussionstillfälle på Pargas stadshus lördagen 15.8 klockan 14

Det kom en hel del kirjalabor till tillfället trots det vackra vädret och Koronan. Vi behöll säkerhetsavståndena tillräckligt stora fastän vi hade en hel del deltagare. Vi vill tacka staden för utrymmena och kaffeserveringen på vårt möte.

Pargas stads kommunikationschef Anne-Maarit Itänen öppnade tillfället då stadsdirektören Patrik Nygren var förhindrad att ställa upp. Staden representerades också av vattentjänstchefen Marko Rusi. Övriga experter var Timo Kantola från SKT Suomi Oy (planering), Fredrik Albrecht från Partel (ljuskabeltjänsterna) samt vissa styrelsemedlemmar från KirVa.

KirVas styrelseordförande Keijo Grönroos fungerade som ordförande på mötet. Efter att mötet hade öppnats berättade Rainer Jansson (första verksamhetsårets ordförande) om KirVas två första år och blickade in i det kommande året.

KirVas ordförande berättade om projektet och dess utveckling.

Vi hade bjudit in alla de fastighetsägare vars fastigheter finns på kartan bredvid.

Vi gick igenom de preliminära linjerna och var de medlemmar befinner sig som har anslutit sig till vattenandelslaget. KirVas ordförande presenterade också installationsarbetena på Vestra vattenandelslaget i Vanda förra hösten. På plats var KirVas ordförande och Timo Kantola från SKT Suomi Oy. Detta väckte en hel del frågor om bland annat KirVas och de närliggande vattenandelslagens prissättning och övriga kostnader. 

Vi är tacksamma för alla frågor och diskussioner under tillfället.

Marko Rusis kommentarer om vattenkvaliteten i allmänhet och speciellt om de befintliga brunnarnas renhet var intressanta. Han berättade att gränsvärdena för drickbart brunnsvatten är till hälften sämre än kvaliteten för det kranvatten som vattentjänstverket levererar. Rusi angav ett exempel. I Pargas Ersby område mätte man ca. 35 fastigheters vattenkvalitet för brunnsvatten. Resultatet var att endast en brunn på samtliga ca. 35 fastigheter fyllde kvalitetskraven för brunnsvatten. Så det var i hög grad befogat att området anslöt sig till stadens nätverk.    

Det är viktigt för människor att kvaliteten för vattnet är klanderfritt och att man har tillgång till tillräckliga mängder vatten något som KirVa försöker förbättra. Likväl är det viktigt att vi renar våra avloppsvatten enligt föreskrifterna. Skärgårdens vatten bör vi sträva efter att förbättra. Renligheten beror på oss själva. KirVa levererar rent och kvalitativt vatten till fast bosatta och till sommargäster och pumpar avloppsvattnen till reningsverket.

Vi står för de lösningar som garanterar en renare och bättre miljö för oss alla nu och också i framtiden.

Fatta beslut nu och bli medlem i KirVa!

Här är länken till info- och diskussionstillfällets presentationer.

Ett sammandrag beträffande infotillfällets frågor och kommentarer.

KirVas och Pargas stads info- och diskussionstillfälle gick ut på att ordna ett inofficiellt diskussionstillfälle där man samtidigt kan informera om KirVas läge idag.

Är det möjligt att ta endast vatten?

 • Endast vatten är möjligt och då uteblir priset för pumpens och installationens kostnader, dikena för rören måste vi dock göra.
 • Ett alternativ kan vara att man installerar också avloppsrören då man gräver om människorna vill senare ta avloppet i bruk.

Är det möjligt att ta endast avloppet?

 • Att ta endast avloppstjänster är också möjligt men då kan det uppstå problem beträffande mätningen av förbrukningen.
 • Avloppsfaktureringen borde man då sköta så att man gör en uppskattning om fastighetens avloppsvattenmängder. Om det är frågan om en normal sommarstuga eller ett egnahemshus är det rätt enkelt att bedöma mängden på basen av antal personer och medeltal.
 • Om det är frågan om en fastighet som bedriver också jordbruk borde man kunna mäta avloppsvattnet i förhållande till vattenkonsumtionen men det kan vara problematiskt och mätinstrumentena är dyra.

Är det möjligt att få endast ljuskabeln?

 • Ja visst. I princip lyckas det så att man gör en ljuskabelförgrening till KirVas baslinje.
 •  Fastigheten måste då bekosta grävandet, kabelns förgrening och installation samt övriga arbeten från baslinjen till fastigheten. Detta sänker troligtvis kostnaderna i förhållande till en normal ljuskabel.

KirVas anslutningar på området.  Är det 3-4 fastigheter per km eller något annat?

 • Ja, preliminärt räknar vi med 3­­-4 fastigheter per kilometer. I fortsättningen borde man troligtvis göra nya kostnadsberäkningar eftersom våra nuvarande uppgifter är ett par år gamla.

Vart ända gräver KirVa ledningarna?

 • KirVa gräver ända fram till fastighetens pumpstation och installerar pumpen.

Vem installerar elanslutningarna till pumpen och vem bekostar det arbetet?

 • KirVa gör pumpens elarbeten. Elektriciteten tar man från fastigheten. Ägaren betalar de kostnader som hör ihop med fördelningspunktens kabelinstallationer och eventuellt grävande. Elförbrukningen är mycket liten.

Vem bekostar installationen och uppkopplingen av en eventuell värmekabel i KirVas rör?

 • KirVa bekostar värmekabeln och dess installation där det behövs. Elektriciteten kan man ta från fastigheten. Till anslutningen installerar man en förbrukningsmätare och KirVa betalar elektriciteten.

Varifrån tar man elektriciteten till detta och vem betalar elkostnaderna?

 • KirVa betalar, se svaret ovan.

Kan man göra en gemensam pumpstation tillsammans med några grannar?

Det är möjligt men vissa problem kan dyka upp med tiden:

 • Hur fördelar man kostnaderna?
 • År anslutningskostnaden då samma som för en enskild fastighet?
 • År pumpen likadan?
 • Hur gör man med förbrukningskostnaderna?

Hur väl fungerar pumpstationerna?

 • Timo Kantola från SKT Suomi Oy berättade att nästan samtliga vattenandelslag i närområdet har deras pumpstationer. Pumparna är säkra i drift. Problemen förorsakas vanligtvis av användaren, t. ex. så att föremål som inte hör i avloppet hamnar dit. Sådana är t. ex. bestick som förorsakar störningar i pumpen och kan skada den.

KirVa gör en preliminär kalkyl beträffande grundavgifterna och vattnets och avloppsvattnets priser.

Vi undersöker också dagens prisnivå beträffande grävande och rörnedläggning.

Om ni kommer att tänka på nya frågor så skicka dem gärna till oss per e-mail. Ni kan också ringa mig.

Å KirVas styrelses vägnar / Keijo Grönroos (040 53 43 862)

25.7.2020

Bästa fastighetsägare i norra Kirjala

Kirjala vattenandelslag KirVa och Pargas stad bjuder in er till ett info- och diskussionstillfälle på stadshuset 15.8.2020 klockan 14 (Strandvägen 28, 3:e våning). På mötet behandlas planerna att bygga ett vatten- och avloppssystem som eventuellt inkluderar ljuskabeltjänsterna.

KirVa har för tillfället fyrtiofyra medlemmar och vår fasta ståndpunkt är att stadens vattentjänstverkets deltagande ökar medlemsantalet markant.

Nedan finner du en kort summering av våra tankar kring KirVa. Avsikten är att belysa KirVas verksamhet och klargöra behovet av vattentjänster på vårt område.

Vi tror att det är nu rätt tidpunkt att bli medlem. Vi dricker dock kaffe först tillsammans och lyssnar på experternas utlåtanden och diskuterar saken i god anda. Som sakkunniga har vi på plats proffs från Pargas stad, vattentjänstverket, systemplaneringen, ljuskabelleverantören och från KirVas styrelse.

Obs!

Köket uppskattar om ni meddelar på förhand hur många som kommer till tillställningen: https://www.lyyti.in/Kirva

Några grundläggande tankar kring KirVa

 • Kirjala har förblivit ett fritidsområde där knappt något utvecklas. Detta vill vi göra något åt.
 • Pargas stads medverkan stöder Kirjalas utveckling.
 • Vi tror att unga människor vill bo modernt också på fritiden.
 • Det är positivt med två nya broar och Pargas leden.
 • Vi tycker att vattenförsörjningen hör till samhällets grundläggande tjänster.
 • Om vi lyckas så får Pargas stad sälja allt mer vatten, vilket är en bra sak för alla.
 • Vi samarbetar i god anda med alla inblandade.

Å styrelsens vägnar,

Keijo Grönroos, 040 534 3862

15.3.2020

Kirva-klubben heter härefter Kirva-info. För tydlighetens skull vill vi kalla våra meddelanden för Kirva-infon i fortsättningen.

Ny KirVa info nr. 8, klicka på länken.

En länk till Kirva-info sidan.

Aktuellt

Hej till er alla!

Mycket har hänt sedan vårt första möte på Pargas stadshus där vi hade vårt info-tillfälle om att grunda norra Kirjalas vattenandelslag. Nu har KIRVA fungerat ett år och på årsmötet 24.5.2019 valde vi en ny styrelse. Några medlemmar var i turen att lämna styrelsen och några nya blev invalda.

Vi har satsat på marknadsföring för att få nya medlemmar. Vi har bland annat delat ut broschyren ”Kirva i ett nötskal” i samtliga postlådor under våren och besökt flera vatten- och vägandelslag för att berätta om vår verksamhet. Broschyren i sig förändrar inte vår omgivning men miljöskyddet som följd av rent vatten och väl omhändertagna avloppsvatten gör det och är tunga argument för att bli medlem. Samtidigt har vi gjort en så kallad behovsanalys per telefon. Många har vänligen besvarat Katis frågor och gett oss upplysningar om hur de ser på läget med områdets vattentjänster. Vi uppmanar er alla att tala med era grannar om detta så att vi får allt fler medlemmar till vårt vattenandelslag. Neder är en karta dit vi har märkt ut de fastigheter som nu är medlemmar. Om ni funderar på något eller är osäkra om de tekniska lösningarna ber vi er ta kontakt med mig per e-mail info@kirva.fi eller per telefon.

Styrelsens ordförande

Keijo Grönroos  (040 534 3862)

Medlemmar på kartan


Kirjala vattenandelslag – vad är det?

KIRjala VAttenandelslag (www.kirva.fi) är ett nygrundat andelslag som befinner sig på Kirjala ön och i närområdena.

Obs! Vattenandelslagets gränser är preliminära. Ledningarna dras dit, var det finns folk som är intresserade av dessa tjänster. Önsholm och andra öar är hjätligt välkomna. Medlemmar behöver vi nu så att vi kan köra vidare med projektet.

— läs mer —


”Bli medlem nu, så kan du påvisa att vattenandelslagets tjänster berör också din fastighet.”

Förordningen om glesbygdens avloppsvatten trädde i kraft 31.10.2019. Om man har grundat ett vattenandelslag på området där du har din fastighet och om du har blivit dess medlem så behöver du inte ändra på dina avloppssystem i enlighet med lagen. Du kan vänta tills vattenandelslagets system byggs ut.