Vesi

Vesi ja sen laatu

Kirjalan vesiosuuskunta ostaa puhtaan veden Paraisten kaupungin vesihuoltolaitokselta. Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos ostaa puhtaan veden Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Turun  Seudun Vesi Oy tuottaa tekopohjavettä luonnonmukaisin menetelmin. Tekopohjavesi syntyy  kuten pohjavesikin, mutta prosessi on kontrolloitu ja nopeutettu. Esikäsitelty vesi imeytetään  hiekka- ja soraharjuun, jossa se virtaa pohjavesimuodostumassa noin kolmen kuukauden ajan. Valmis tekopohjavesi pumpataan ja siirretään siirtolinjaa pitkin kuluttajille. Lisää tietoa  Turun Seudun Vesi Oy:stä ja tekopohjavedestä löytyy osoitteesta:  https://turunseudunvesi.fi/fi.

Paraisten kaupungin ostama vesi mitataan keskustassa sijaitsevassa mittauspisteessä, joten vaikka Turun Seudun Veden ja Paraisten vesihuoltolaitoksen yhdysvesijohto kulkeekin  Kirjalan poikki, ei siihen voida suoraan liittyä. Kirjalan vesiosuuskunnan liitospisteen sijaintia  ei vielä ole tarkkaan tutkittu / päätetty, mutta Kårkullan alueelle tulee kaupungin iso runkovesijohto, johon todennäköisesti voidaan liittyä. Liittymäpisteitä tulee olla vain yksi,  koska sekä käytetty vesi, että syntyvän jäteveden määrä mitataan. Kaupungin vesilaitos perii  maksut vedestä ja jätevedenkäsittelystä osuuskunnalta. Osuuskunta laskuttaa vastaavasti  taas kiinteistönomistajia vesimittarilukeman mukaan.

Jokaiselle liittyvälle kiinteistölle asennetaan lämpimään tilaan vesimittari. Jos vesimittaria ei  saada lämpimään tilaan, tulee kiinteistön vesijohtoverkosto tyhjentää talveksi, jotta  vesimittari ja putkisto eivät halkea. Kirjalan vesiosuuskunnan käyttämät mittarit tulevat  olemaan etäluettavia, jolloin niiden lukemia ei kiinteistönomistajien tarvitse ilmoittaa  erikseen. Turun Seudun Vesi Oy ja Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos seuraa vedenlaatua  oman seurantaohjelman mukaan. Vesilaitoksille asetetut vedenlaadun raja-arvot ovat  selkeästi tiukemmat kuin yksittäisille kiinteistöille asetetut raja-arvot. Kaupungin  ympäristöviranomaiset tulevat laatimaan myös Kirjalan vesiosuuskunnalle  seurantaohjelman, jonka mukaan veden laatua on seurattava toistuvin mittauksin.

Monilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on omia ongelmia kaivoveden laadussa tai riittävyydessä. Näin on myös Kirjalan saarella sekä Bollbölen kylässä. Erityisesti tämän  vuoden vähäsateinen kesä tyhjensi kaivoja Kirjalassa. Paraisilla kaivoista saatava vesi on  usein myös liian rautapitoista. Myös suolaa löytyy erityisesti ranta-alueiden kaivoista.  Omasta kaivosta saatava vesi ei aina ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka se vaikuttaa  aistinvaraisesti virheettömältä. Jos olet epävarma oman kaivovetesi laadusta, voit tutkituttaa  sen Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:llä https://www.lsvsy.fi/oy/.