Säännöt

Kirjala vattenandelslag – vesiosuuskunnan säännöt (viralliset)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kirjala vattenandelslag ja kotipaikka on Parainen.

2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluita pääasiassa jäsenille. Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita sekä muita palveluita. Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös muille asiakkaille ja toisille vesihuoltolaitoksille sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa.

3 § seneksi ottaminen

Osuuskunnan seneksi pyrkivän on tehvä sii kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää seneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkkoon

Muutkin kuin senet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

5 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymises osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käys tehdään kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden säänjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

6 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on viisisataa (500,) euroa. Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymises lukien.

7 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin sen maksaa jokaista erillis vesi- ja viemäriliinänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa eninän viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätyn laisista johtoliittymis ei peritä liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Kiinteistön liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

8 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimises

senil toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että si ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana.

Ylimääräis maksua periän tai otetaan lainana senil samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin sen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla.

Ylimääräis maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä eninän senten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan yhden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

9 § senten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

10 § Vesi- ja viemäriverkon rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

11 § senen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymises ja osuuskunnan palvelujen käyttämises

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesi- ja jätevesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa

3) antamaan osuuskunnalle korvauksetta oikeuden rakentaa ja ylläpitää, yhteisymmärryksessä kiinteistön omistajan kanssa, jäsenten kiinteistöille johtavia osuuskunnan vesijohtoja, viemärijohtoja ja valokuitukaapeleita sekä välttämättömiä sähkökaapeleita.

4) sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkon rakenteet.

12 § senten yksimielinen päätös

Osuuskunnan senet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman

kokousta. Pääksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan senten osallistumista ja yksimielisyyttä. Päätös on tehvä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähinän kahden jäsenen allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden senten nimet. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mi osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Pääkseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

13 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pideän osuuskunnan kotipaikassa Paraisilla.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen pääkseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään ytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava ytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on ytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähinän kahden kokouksessa si varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sevähinän kaksi ytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu säänjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edellisel tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yliämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämises hallituksen senille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

6) päätetään yliämän käyttämises

7) määrään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

8) valitaan tarvittavat senet hallitukseen

9) valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen

10) määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava

senille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeisän viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeisän kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä joko sanomalehdessä tai postitse tai sähköpostiviestinä jokaiselle senelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsitelvät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään säänjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitettua asiaa

taikka uusien osuuksien tai osakkeiden antamista tai omien osuuksien tai osakkeiden hankkimista

tai lunastamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö se se, annetaanko, hankitaanko tai lunastetaanko osuuksia tai osakkeita suunnatusti.

16 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu eninän kymmenen ja vähintään kolme sentä, jotka valitaan toimiinsa vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan eninän niin monta varasen kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen senten henkilökohtaisiksi varaseniksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan sen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuoliso, avopuoliso tai perheenjäsen ja osuuskunnan senenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan sen.

Sellainen sen tai sellaisen senyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käy hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallituksen jäsenis on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä.

Päätös ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen sen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varasenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee pääkseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen sen tai toimitusjohtaja si vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävis maksuista

2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenisän ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsitelvät asiat ja

5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpitei vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita seniä, vähinän yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

18 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehvän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvis asioista.

19 § Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi päättää prokuran ( yleisvaltuutus / nimenkirjoitusoikeus ) antamisesta määrätylle henkilölle.

20 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Tilinpääksen tulee olla valmiina 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä ja se on jätettävä mahdolliselle tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeisän kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

21 § Tilintarkastajat

Osuuskunnalle voidaan tarvittaessa valita tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

22§ Toiminnantarkastajat

Jos osuuskunnalla ei ole tilintarkastajia, osuuskunnalle valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen.

23 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirä, mutta senyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka yttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan seneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan senyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta. Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saallöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin säänihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

24 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen senen oikeudenomistajalla, jolle oikeus män osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäiväs hakee osuuskunnan senyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksyän osuuskunnan jäseneksi, on llöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin säänihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

25 § senen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai ymuita senyydes johtuvia velvollisuuksiaan

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämäs hyväkseen osuuskunnan palveluksia

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan.

26 § Ylijäämän jakaminen

Yliämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille.

Yliämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Yliämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

27 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on päte, jos si kannattavat jäsenet, joilla on vähinän kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

28 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous, miten osuuskunnan omaisuuden sääskäytetään. Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edisviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

29 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan senen välillä ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Säänjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on päte, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos si kannattavat jäsenet, joilla on vähinän kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.